Organizing Committee

General Chair

Guanglu Sun
Harbin University of Science and Technology

Program Chairs

Shuai Liu
Hunan Normal University

Fei Lang
Harbin University of Science and Technology

Lei Chen
Georgia Southern University

Workshops Chair

Suxia Zhu
Harbin University of Science and Technology

Posters and PhD Track Chairs

Lili Liang
Harbin University of Science and Technology

Rafi Judgal
Harbin University of Science and Technology

Publicity and Social Media Chair

Ao Li
Harbin University of Science and Technology

Sponsorship and Exhibits Chair

Jiazhong Xu
Harbin University of Science and Technology

Publications Chairs

Chengyan Li
Harbin University of Science and Technology

Zhaojun Li
Western New England University

Gautam Srivastava
Brandon University

Local Arrangement Chairs

Wensheng Tang
Hunan Normal University

Web Chair

Jing Qiu
Harbin University of Science and Technology