Technical Program Committee

Wu Xiaoqiang Inner Mongolia University for the Nationalities
Wang Lihua Inner Mongolia University For The Nationalities
Songling Tian Tianjin University
Lei Zhang Tianjin University of Commerce
Wei Yan Hebei University of Technology
Hongna Zhang Inner Mongolia University For The Nationlities
Juxiang Zhou Yunnan Normal University
Xianming Yao Yunnan Normal University
Lingyun Yuan Yunnan Normal University
Bo Zhao Yunnan Normal University
Chao Yang Yunnan Normal University
Wei Zhong School of Foreign Languages and Literature, Yunnan Normal University
Lin Tang Yunnan Normal University
Yaming Zhang Yunnan University
MingJing Tang Kunming University of Science and Technology
Min Xie Yunnan Normal University
Hui Yao Kunming University of Science and Technology
Wang Jun Yunnan Normal University
Yang Deqiang Yunnan Normal University
Wang Min Yunnan Agricultural University
Yanling Liao Yunnan Normal University
Zou Wei Yunnan Normal University
Juxiang Zhou Yunnan Normal University
Shi Hongyan Inner Mongolia University For The Nationlities
Fei Lang Harbin University of Science and Technology