Organizing Committee

General Chair

Prof. Zhongxun Wang
Yantai University

General Co-Chairs

Yun Lin
Harbin Engineering University

Danda Rawat
Howard University

Joey Tianyi Zhou
Institute of High Performance Computing, A*STAR, Singapore

Guan Gui
Nanjing University Of Posts And Telecommunications

Shifeng Ou
Yantai University

Technical Program Committee Chairs

Chen Cen
Institute for Infocomm Research, Singapore

Ruolin Zhou
University of Massachusetts Dartmouth, USA

Congan Xu
Naval Aviation University

Yi Lou
Harbin Institute of Technology

Web Chairs

Gang Jin
Yantai University

Zheng Ma
University of Southern Denmark, Denmark

Publicity and Social Media Chairs

Pengfei He
Yantai University

Lei Chen
Georgia Southern University, USA

Workshop Chairs

Zhuoran Cai
Yantai University

Ming Yan
Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

Haoran Zha
Harbin Engineering University

Sponsorship & Exhibit Chairs

Jinwei Wang
Yantai University

Ali Kashif
Manchester Metropolitan University, United Kingdom

Publication Chairs

Weina Fu
Hunan Normal University

Wenjia Li
New York Institute of Technology, USA

Meiyu Wang
Harbin Engineering University

Local Chair

Zhuoran Cai
Yantai University